stypendia

I. Stypendium Prezesa Rady Ministrów dla uczniów szczególnie uzdolnionych.

- stypendium przyznaje się uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe   wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.

- stypendium przyznaje się jednemu uczniowi na okres od września do czerwca w danym roku szkolnym.

- kandydatów do stypendium typuje samorząd uczniowski, a wniosek o przyznanie stypendium, wraz z uzasadnieniem, przedstawia się radzie pedagogicznej, która zatwierdza jednego kandydata

- wniosek o przyznanie stypendium, zatwierdzony przez radę pedagogiczną, dyrektor szkoły przedstawia kuratorowi oświaty, a kurator oświaty – za pośrednictwem Ministra Edukacji Narodowej – Prezesowi Rady Ministrów w terminie do 31 lipca.

 

II. Stypendium naukowe Kolegium Europejskiego.

Indywidualne stypendium naukowe za najlepsze wyniki w nauce oraz wyróżniającą ocenę z zachowania przyznawane przez Kolegium Europejskie zgodnie z ustalonymi przez szkołę kryteriami.

 

III. Stypendium Stamford Endowed Schools w Anglii.

2014/2015

Tomasz Felpel

2013/2014

Dawid Pych

2012/2013

Krzysztof Zaborski

2011/2012

Mateusz Dendura

2010/2011

Michał Grotowski

2009/2010

Dominik Wilk

2008/2009

Maja Mękarska

2007/2008

Michał Bugajski

2006/2007

Bartosz Klofik

2005/2006

Kamil Iwaniec

2004/2005

Wiktor Jerzy Wiśniewski

 

Certyfikaty