stypendia

I. 

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW

ZA WYNIKI W NAUCE UCZNIOM  KOLEGIUM EUROPEJSKIEGO W KRAKOWIE

§ 1
Postanowienia ogólne:

1.    Stypendium za wyniki w nauce jest świadczeniem pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym, którego celem jest wspieranie edukacji uczniów zdolnych.

2.    Stypendium za wyniki w nauce przyznaje Dyrektor szkoły, po uzgodnieniu i  akceptacji  z Osobą Prowadzącą szkołę w ramach posiadanych środków budżetowych.

3.    Dyrektor szkoły powołuje komisję stypendialną w składzie:

•    przewodniczący (którym jest każdorazowo prezes spółki będącej Osobą Prowadzącą szkołę)
•    przedstawiciel Zarządu CEM sp. z o.o.
•    dyrektor szkoły

4.    Stypendium przyznaje się uczniom raz w ciągu roku szkolnego, po zakończeniu klasyfikacji rocznej. Ogłoszenie stypendystów odbywa się na uroczystości zakończenia roku szkolnego.

§ 2
Warunki przyznania stypendium za wyniki w nauce:

1.    Stypendium w wysokości 10% miesięcznego czesnego  za wyniki w nauce przyznaje się uczniowi, który uzyskał minimum  b. dobrą ocenę z zachowania, frekwencję na zajęciach  nie niższą niż 90%,  oraz następującą średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych:


a)    W skali ocen 1-6 (poziom szkoła podstawowej, gimnazjalny oraz klasy   pre-IB)  : 5,2- 5.50
b)    W skali ocen 1-7 (program IB DP) : 6,3 - 6,50  

Stypendium jest wypłacane wypłatach jednorazowych za 10 miesięcy nauki w roku szkolnym następująco:

a)    Klasy szkoły podstawowej : 800 zł
b)    Klasy gimnazjalne: 800 zł
c)    Klasy pre Ib: 1200zł
d)    Klasy IB – 1350zł

2.    Stypendium w wysokości 20% miesięcznego czesnego  za wyniki w nauce przyznaje się uczniowi, który uzyskał wzorową ocenę z zachowania, ma frekwencję na zajęciach  nie niższą niż 90%,  oraz następującą średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych:


c)    W skali ocen 1-6 (poziom szkoły podstawowej, gimnazjalny oraz klasy pre-IB)  minimum: 5,51 – wzwyż
d)    W skali ocen 1-7 (program IB DP) minimum: 6,51 – wzwyż

Kwoty stypendium odpowiadają 20% miesięcznego czesnego w ciągu roku szkolnego dotyczącego zajęć dydaktyczno – wychowawczych (10 miesięcy) i kształtują się następująco:

e)    Klasy szkoły podstawowej : 1600 zł
f)    Klasy gimnazjalne: 1600 zł
g)    Klasy pre Ib: 2200zł
h)    Klasy IB – 2700 zł

3.    Uczeń, któremu przysługuje stypendium, może zadecydować o sposobie jego wypłacania. Dopuszcza się możliwość, że stypendium nie będzie wypłacone jednorazowo w kwotach o których mowa w pkt 1 i 2, a będzie miało postać comiesięcznego 10% obniżenia kwoty w czesnym przez 10 miesięcy w następnym roku szkolnym (czyli klasie programowo wyższej). Ten sposób nie dotyczy uczniów klas ostatnich na danym etapie edukacyjnym z oczywistych względów (zakończenie edukacji w szkole).

4.    Jeżeli żaden uczeń w bieżącym roku szkolnym nie uzyska średniej ocen, o której mowa w pkt. 1 i 2 - stypendium naukowe w kwocie 1000 zł wypłaconej na koniec roku szkolnego otrzymuje uczeń, który uzyskał najwyższą średnią, ale powyżej 6.0 w skali (1-7)  i powyżej 5.0 w skali (1-6), ma bardzo dobrą ocenę z zachowania, co najmniej 90% frekwencję na zajęciach a ponadto swoją postawą i zaangażowaniem promuje dobry wizerunek szkoły.
5.    Stypendium przyznaje się również uczniowi, który uzyskał stopień laureata bądź finalisty w olimpiadach przedmiotowych na szczeblu wojewódzkim lub centralnym w trakcie roku szkolnego w Kolegium Europejskim.
6.    Formą stypendium dla ucznia o którym mowa w pkt. 5 jest przysługująca zniżka w opłacie za naukę wynosząca:
a)    10% za uzyskanie tytułu finalisty w etapie wojewódzkim konkursów przedmiotowych. Zniżka obowiązuje do końca roku szkolnego, w którym uczeń osiągnął tytuł i w całym następnym.
b)    15% za uzyskanie tytułu laureata w etapie wojewódzkim konkursów przedmiotowych dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum. Zniżka obowiązuje do końca roku szkolnego, w którym uczeń osiągnął tytuł i w całym następnym.
c)    25% za uzyskanie tytułu finalisty w centralnym etapie olimpiady. Zniżka obowiązuje do końca roku szkolnego w którym uczeń osiągnął tytuł i w całym następnym.
d)    70% za uzyskanie tytułu laureata na szczeblu centralnym olimpiady. Zniżka obowiązuje do końca roku szkolnego w którym uczeń osiągnął tytuł i w całym następnym.


§ 3
Procedura udzielania stypendium dla nowych uczniów kandydatów, którzy są laureatami lub finalistami konkursów na etapie centralnym  

Kandydaci do liceum –  finaliści olimpiad  przedmiotowych w etapie centralnym,  opłacają przez pierwsze 10 miesięcy czesne ze zniżką 15% , laureata  olimpiady przedmiotowej w etapie centralnym,  opłacają przez pierwsze 10 miesięcy czesne ze zniżką 25%   


§ 4
Postanowienia końcowe

1.    Nazwiska stypendystów są ogłaszane na zakończeniu roku szkolnego.

2.    Stypendium jednorazowe przekazywane jest na konto bankowe wskazane przez rodziców bądź pełnoletniego ucznia w formie przelewu/ lub wypłacane w kasie szkoły.

3.    W przypadku rażącego naruszenia przez stypendystę obowiązków ucznia, znaczącego obniżenia poziomu nauki dyrektor szkoły na wniosek rady pedagogicznej może wstrzymać lub cofnąć wypłatę stypendium.

4.    Termin składania wniosków o udzielenie stypendium przez wychowawców/dyrekcje upływa 3 dni po klasyfikacyjnym posiedzeniu Rady Pedagogicznej

5.    Termin wypłaty stypendium jednorazowego – w dniu zakończenia roku szkolnego.

6.    Informacje o uczniach, którzy uzyskali stypendium za wyniki w nauce podawane będą do publicznej wiadomości.

§ 5

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2017r.

II. Stypendium Prezesa Rady Ministrów dla uczniów szczególnie uzdolnionych.

- stypendium przyznaje się uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe   wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.

- stypendium przyznaje się jednemu uczniowi na okres od września do czerwca w danym roku szkolnym.

- kandydatów do stypendium typuje samorząd uczniowski, a wniosek o przyznanie stypendium, wraz z uzasadnieniem, przedstawia się radzie pedagogicznej, która zatwierdza jednego kandydata

- wniosek o przyznanie stypendium, zatwierdzony przez radę pedagogiczną, dyrektor szkoły przedstawia kuratorowi oświaty, a kurator oświaty – za pośrednictwem Ministra Edukacji Narodowej – Prezesowi Rady Ministrów w terminie do 31 lipca.

 

III. Stypendium naukowe Kolegium Europejskiego.

Indywidualne stypendium naukowe za najlepsze wyniki w nauce oraz wyróżniającą ocenę z zachowania przyznawane przez Kolegium Europejskie zgodnie z ustalonymi przez szkołę kryteriami.

 

IV. Stypendium Stamford Endowed Schools w Anglii.

2014/2015

Tomasz Felpel

2013/2014

Dawid Pych

2012/2013

Krzysztof Zaborski

2011/2012

Mateusz Dendura

2010/2011

Michał Grotowski

2009/2010

Dominik Wilk

2008/2009

Maja Mękarska

2007/2008

Michał Bugajski

2006/2007

Bartosz Klofik

2005/2006

Kamil Iwaniec

2004/2005

Wiktor Jerzy Wiśniewski

 

Certyfikaty