Rekrutacja liceum

Kolegium Europejskie prowadzi rekrutację do poszczególnych klas Liceum trzyletniego oraz czteroletniego:

Liceum trzyletnie

I KLASA LICEUM (Pre-IB)

Kolegium Europejskie zaprasza uczniów z Polski po III klasie gimnazjum oraz młodzież z całego świata do klasy Pre-IB. W klasie tej program nauczania polega na realizacji podstawy programowej obowiązującej w klasach pierwszych liceum w tym samym wymiarze godzin co w innych z naciskiem i rozszerzeniem nauczania języka angielskiego do ośmiu godzin tygodniowo w tym 2 godziny z native speakerem. Wprowadzamy również nauczanie dwujęzyczne w ramach zajęć z geografii, historii, fizyki, biologii, chemii i matematyki – czyli tych przedmiotów, które mogą być kontynuowane w klasach IB. Ponieważ decyzja o wyborze przedmiotów w cyklu IB DP jest istotna dla ucznia i niesie za sobą poważne konsekwencje, ważnym jest przybliżenie terminologii angielskiej charakterystycznej dla wspomnianych przedmiotów przed ich wyborem, których realizacja w klasach II i III Liceum przebiega wyłącznie w języku angielskim. W związku z tym, że w klasach licealnych w tym w klasie pre-IB kształci się młodzież z wielu zakątków świata (w tym: USA, Kanada, Egipt, kraje azjatyckie i europejskie) uczniowie na lekcjach i na przerwach komunikują się między sobą najczęściej w języku angielskim, co jest dużym atutem w procesie przyswajania umiejętności językowych. Zajęcia prowadzone są przez dwujęzyczną wykwalifikowaną kadrę, native speakerów z wykorzystaniem atrakcyjnych narzędzi metodycznych i sprzętu multimedialnego. 

II i III KLASA LICEUM (IB1 i IB2)

Kolegium Europejskie zaprasza uczniów z Polski po pierwszej klasie licem oraz młodzież z całego świata do realizacji matury międzynarodowej IB. Matura IB jest skierowana do uczniów w wieku od 16 do19 lat i jest realizowana w dwóch ostatnich klasach liceum. Zajęcia w klasach IB1 i IB2 prowadzone są wyłącznie w języku angielskim (za wyjątkiem języka polskiego oraz drugiego języka obcego) przez dwujęzyczną, wykwalifikowaną kadrę z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu multimedialnego; uczniowie uczą się w małych 3-6 osobowych grupach co daje możliwość zindywidualizowania procesu nauczania. Każdy uczeń wybiera 6 przedmiotów na różnym stopniu zaawansowania których uczy się przez 2 lata i z których zdaje maturę.

W salach lekcyjnych i na korytarzach szkoły panuje międzynarodowa atmosfera którą tworzą uczniowie z całego świata. W Kolegium Europejskim uczy się młodzież z Polski, USA, Kanady, Szwajcarii, Niemiec, Egiptu, Chin, Wietnamu i Ukrainy. Matura międzynarodowa IB daje tym uczniom priorytet w staraniu się na wyższe uczelnie. O uczniów IB zabiegają uniwersytety z całego świata. Szkoła pomaga swoim uczniom w wyborze uczelni w Polsce i za granicą jak również pomaga w procesie rekrutacyjnym. Nasi absolwenci studiują na prestiżowych uniwersytetach w Polsce i za granicą.

I KLASA OGÓLNA Z MATURĄ POLSKĄ

Od roku szkolnego 2017/2018 Kolegium Europejskie zaprasza do klasy językowej w której uczniowie mogą realizować program przygotowujący do polskiej matury. Szkoła oferuje poszerzony program języka angielskiego w wymiarze 8 godzin tygodniowo w tym 2 godziny z native speakerem. Oprócz tego uczniowie mają możliwość wyboru drugiego języka obcego w tym: hiszpańskiego, niemieckiego, francuskiego lub rosyjskiego. Po ukończeniu tej klasy przed uczniem stanie możliwość wyboru atrakcyjnych profili i rozszerzeń w klasach następnych.

Rekrutacja do klasy I PRE IB i I IB Liceum Ogólnokształcącego z maturą międzynarodową 

1. O przyjęcie do pierwszej klasy liceum (PRE IB) może ubiegać się każdy uczeń, który ukończył gimnazjum lub legitymuje się równorzędnym wykształceniem zdobytym za granicą. 

O przyjęcie do klasy I IB może ubiegać się każdy uczeń, który ukończył pierwszą klasę liceum lub technikum lub legitymuje się równorzędnym wykształceniem zdobytym za granicą. 

2. O możliwości przyjęcia ucznia decyduje Dyrektor Szkoły na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej oraz przedstawienia świadectwa z ostatniej klasy

3. Dyrektor Szkoły może zdecydować o przyjęciu ucznia do Szkoły bezpośrednio po rozmowie kwalifikacyjnej oraz napisaniu testu diagnostycznego z języka angielskiego, którego celem jest określenia znajomości języka angielskiego przez kandydata a jego wyniki nie mają wpływu na proces rekrutacji.

4. Przyjmowanie kandydatów do szkoły odbywa się do wyczerpania miejsc w danej klasie, zgodnie z kolejnością zapisu do szkoły.

5. Kandydaci do szkoły dostarczają do sekretariatu:

Klasa I PRE IB

- zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego – oryginał bądź kopię,

- świadectwo ukończenia gimnazjum – oryginał bądź kopię

Klasa I IB

- świadectwo ukończenia 1 klasy liceum lub technikum

6. Potwierdzenie przez ucznia woli przyjęcia do liceum odbywa się poprzez podpisanie przez rodziców bądź opiekunów ucznia umowy o naukę i dokonanie opłaty wpisowej, niezwłocznie po zakwalifikowaniu ucznia do szkoły, oraz dostarczenie do dnia 27 czerwca 2018: oryginałów świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego (o ile dotychczas dostarczono kopie tych dokumentów),

- 3 aktualnych zdjęć, podpisanych na odwrocie,

- świadectwa zdrowia wydanego przez lekarza szkolnego lub przychodnię.

7. W przypadku posiadania przez szkołę wolnych miejsc, uczeń może zostać przyjęty również w ciągu roku szkolnego.

8. W klasie pre – IB realizowany jest program polskiego liceum jak w klasach dwujęzycznych.

W sprawie rekrutacji można dzwonić codziennie w godzinach 13-15.

Zapraszamy też w każdy w godzinach 12.00-15.00 oraz w środy w godzinach popołudniowych 15.00-17.00 na dyżury rekrutacyjne.
Oprócz tego można się umówić z koordynatorem matur międzynarodowych w każdy dzień na spotkanie w godzinach 9-14 lub Dyrektorem Kolegium Europejskiego w godzinach popołudniowych po wcześniejszej informacji telefonicznej.
Prosimy o wcześniejsze potwierdzenie przybycia telefonicznie +48 733883121 lub mailowo na adres 

 

Certyfikaty