Rekrutacja Liceum Czteroletnie

 I i II KLASA LICEUM (Pre-IB)

Kolegium Europejskie zaprasza absolwentów szkół podstawowych z Polski oraz młodzież z całego świata do klas Pre-IB. W tych klasach program nauczania polega na realizacji polskiej podstawy programowej obowiązującej w dwóch pierwszych klasach liceum ogólnokształcącego z naciskiem i rozszerzeniem nauczania języka angielskiego do ośmiu godzin tygodniowo (w tym 2 godziny z native speakerem). Wprowadzamy również nauczanie dwujęzyczne w ramach zajęć z geografii ogólnej, historii powszechnej, fizyki, biologii, chemii i matematyki – czyli tych przedmiotów, które mogą być kontynuowane w klasach IB. Ponieważ decyzja o wyborze przedmiotów w cyklu IB DP jest istotna dla ucznia, ważnym jest przybliżenie terminologii angielskiej charakterystycznej dla wspomnianych przedmiotów przed ich wyborem, których realizacja w klasach III i IV Liceum przebiega wyłącznie w języku angielskim. W związku z tym, że w klasach licealnych w tym w klasie pre-IB kształci się młodzież z wielu zakątków świata, uczniowie na lekcjach i na przerwach komunikują się między sobą najczęściej w języku angielskim,  co jest dużym atutem w procesie przyswajania umiejętności językowych. Zajęcia prowadzone są przez dwujęzyczną wykwalifikowaną kadrę z wykorzystaniem atrakcyjnych metod i form nauczania.

III KLASA LICEUM (IB1)

Zapraszamy do realizacji matury międzynarodowej IB DP. Matura IB jest skierowana do uczniów w wieku od 16 do 19 lat i jest realizowana w dwóch ostatnich klasach liceum. Zajęcia w klasach IB1       i IB2 prowadzone są wyłącznie w języku angielskim (za wyjątkiem języka polskiego oraz drugiego języka obcego), który w naszej szkole jest językiem wykładowym dla tego programu. Każdy uczeń wybiera 6 przedmiotów na różnym stopniu zaawansowania, których uczy się 2 lata i z nich przystępuje do egzaminu maturalnego.

Rekrutacja do klasy I

 1. O przyjęcie do pierwszej klasy liceum może ubiegać się każdy uczeń, który ukończył szkołę podstawową lub legitymuje się równorzędnym wykształceniem zdobytym za granicą. 
 2. Proces rekrutacji przebiega następująco:
 • Rozmowa rekrutacyjna z Uczniem – tzw. Firts Secondary School Interview (rozmowa Ucznia z przedstawicielem Organu Prowadzącego Szkołę)
 • Test predyspozycji językowych
 • Diagnoza kompetencji matematycznych (dotyczy głównie Uczniów kształcących się w innych niż polski systemach edukacyjnych)
 • Analiza dokumentacji dotychczasowego przebiegu nauczania – decydujący na przyjęcie do szkoły wpływ mają oceny z ostatniego świadectwa szkolnego oraz wyniki z egzaminu zewnętrznego
 • Podsumowanie procesu rekrutacyjnego – decyzja Dyrektora Szkoły o przyjęciu bądź odmowie przyjęcia do szkoły z podaniem informacji zwrotnej
 • Podpisanie umowy o naukę z Rodzicem/ opiekunem prawnym
 • Dokonanie opłaty wpisowej w terminie 7 dni od podpisania umowy o naukę
 1. Przyjmowanie kandydatów do szkoły odbywa się  do wyczerpania miejsc w danej klasie, zgodnie z kolejnością zapisu do szkoły po spełnieniu powyższych kryteriów rekrutacyjnych
 2. Po podpisaniu umowy o naukę, Uczeń/Rodzic bądź Prawny Opiekun dostarczają do sekretariatu szkoły:
 • zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty – oryginał bądź kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez szkołę macierzystą,
 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej – oryginał bądź kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem wydaną przez szkołę macierzystą (dotyczy kl. I)
 • w przypadku kandydatów do klas programowo wyższych niż klasa I LO - dokumenty wyżej wymienione + oryginał bądź kopię ostatniego świadectwa szkolnego poświadczoną za zgodność z oryginałem przez szkołę macierzystą.

W przypadku posiadania przez szkołę wolnych miejsc, uczeń może zostać przyjęty do szkoły do odpowiedniej klasy również w ciągu roku szkolnego. Proces rekrutacji dla takiego Ucznia wygląda tożsamo z rekrutacją do klasy I. Dodatkowo w procesie rekrutacji uwzględnia się bieżące wyniki     w nauce ucznia.

https://calendly.com/ke-krakow/ke-online-admission

 

 

Certyfikaty