Rekrutacja Liceum Czteroletnie

REKRUTACJA LICEUM CZTEROLETNIE

Kolegium Europejskie prowadzi nabór do klasy pierwszej czteroletniego liceum:

Liceum czteroletnie

I i II KLASA LICEUM (Pre-IB)

Kolegium Europejskie zaprasza absolwentów szkół podstawowych z Polski oraz młodzież z całego świata do klas Pre-IB. W tych klasach program nauczania polega na realizacji polskiej podstawy programowej obowiązującej w pierwszych klasach liceum ogólnokształcącego w tym samym wymiarze godzin z naciskiem i rozszerzeniem nauczania języka angielskiego do ośmiu godzin tygodniowo w tym 2 godziny z native speakerem. Wprowadzamy również nauczanie dwujęzyczne w ramach zajęć z geografii, historii, fizyki, biologii, chemii i matematyki – czyli tych przedmiotów, które mogą być kontynuowane w klasach IB. Ponieważ decyzja o wyborze przedmiotów w cyklu IB DP jest istotna dla ucznia, ważnym jest przybliżenie terminologii angielskiej charakterystycznej dla wspomnianych przedmiotów przed ich wyborem, których realizacja w klasach III i IV Liceum przebiega wyłącznie w języku angielskim. W związku z tym, że w klasach licealnych w tym w klasie pre-IB będzie kształcić się młodzież z wielu zakątków świata (w tym: USA, Kanady, Egiptu, krajów azjatyckie i europejskich) uczniowie na lekcjach i na przerwach komunikują się między sobą najczęściej w języku angielskim, co jest dużym atutem w procesie przyswajania umiejętności językowych. Zajęcia prowadzone są przez dwujęzyczną wykwalifikowaną kadrę z wykorzystaniem atrakcyjnych narzędzi metodycznych i sprzętu multimedialnego.

III i IV KLASA LICEUM (IB1 i IB2)

Zapraszamy do realizacji matury międzynarodowej IB. Matura IB jest skierowana do uczniów w wieku od 16 do 19 lat i jest realizowana w dwóch ostatnich klasach liceum. Zajęcia w klasach IB1 i IB2 prowadzone są wyłącznie w języku angielskim (za wyjątkiem języka polskiego oraz drugiego języka obcego).  Uczniowie uczą się w małych grupach co daje możliwość zindywidualizowania procesu nauczania. Każdy uczeń wybiera 6 przedmiotów na różnym stopniu zaawansowania, których uczy się przez 2 lata i z których zdaje maturę. Uczniowie, którzy nie zdecydują się na naukę w klasie IB, będą kontynuowali naukę w klasie 3 i 4 zgodnie z polską podstawą programową i będą zdawać polską maturę w naszej szkole.

Rekrutacja do klasy I

  1. O przyjęcie do pierwszej klasy liceum może ubiegać się każdy uczeń, który ukończył szkołę podstawową lub legitymuje się równorzędnym wykształceniem zdobytym za granicą. 
  2. O możliwości przyjęcia ucznia decyduje Dyrektor Szkoły na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej oraz przedstawienia świadectwa z ostatniej klasy i testu diagnostycznego.
  3. Dyrektor Szkoły może zdecydować o przyjęciu ucznia do Szkoły bezpośrednio po rozmowie kwalifikacyjnej oraz napisaniu testu diagnostycznego
  4. Przyjmowanie kandydatów do szkoły odbywa się do wyczerpania miejsc w danej klasie, zgodnie z kolejnością zapisu do szkoły po spełnieniu kryteriów rekrutacyjnych
  5. Kandydaci do szkoły dostarczają do sekretariatu:

Klasa I

- zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty – oryginał bądź kopię,

- świadectwo ukończenia szkoły podstawowej – oryginał bądź kopię

  1. Potwierdzenie przez ucznia woli przyjęcia do liceum odbywa się poprzez podpisanie przez rodziców bądź opiekunów ucznia umowy o naukę i dokonanie opłaty wpisowej, niezwłocznie po zakwalifikowaniu ucznia do szkoły, oraz dostarczenie do końca czerwca: oryginałów świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty (o ile dotychczas dostarczono kopie tych dokumentów),

- 3 aktualnych zdjęć, podpisanych na odwrocie,

- świadectwa zdrowia wydanego przez lekarza szkolnego lub przychodnię.

  1. W przypadku posiadania przez szkołę wolnych miejsc, uczeń może zostać przyjęty również w ciągu roku szkolnego.
  2. W klasie I realizowany jest program polskiej podstawy programowej

 

Proces przyjmowania nowych uczniów odbywa się również online. W celu umówienia spotkania rekrutacyjnego, prosimy o wybranie odpowiedniej daty i godziny. Link poniżej:

https://calendly.com/ke-krakow/ke-online-admission

 

 

Certyfikaty