Matura międzynarodowa IB w Kolegium Europejskim w Krakowie

Matura międzynarodowa IB w Kolegium Europejskim w Krakowie

W życiu każdego ucznia przychodzi czas, kiedy trzeba pożegnać się z ósmą klasą szkoły podstawowej, wybrać liceum i dalszą drogę na przyszłość.

Warto pamiętać, że od wielu lat w Krakowie można wybrać szkołę przygotowującą do matury międzynarodowej. Taki program nauczania oferuje liceum prowadzone przez Kolegium Europejskie, szkołę z nastoletnim doświadczeniem w prowadzeniu programu International Baccalaureate (IB). Przez lata obecności na krakowskiej mapie edukacyjnej Kolegium Europejskie udowodniło, że naucza dobrze, to znaczy skutecznie i nowocześnie.

Program nauczania oferowany przez Kolegium Europejskie jest całkowicie zgodny z najlepszymi międzynarodowymi standardami. Jako szkoła, która posiada akredytację International Baccalaureate Organization, poddaje się regularnym kontrolom i ocenie zgodności z wymaganiami organizacji certyfikującej. Szkoła pozostaje również pod nadzorem Kuratorium i Ministerstwa Edukacji Narodowej. Program IB DP matury międzynarodowej realizowany w Kolegium Europejskim w klasach licealnych, promuje międzykulturową mobilność, otwierając tym samym drogę niemal na wszystkie uczelnie zagraniczne, często wybierane przez naszych podopiecznych, obok prestiżowych, polskich szkół wyższych.

Nauczanie w programie IB DP obejmuje sześć przedmiotów wybranych przez ucznia z następujących grup: język ojczysty – literatura, język obcy, nauki społeczne (np. historia, geografia, psychologia, ekonomia, biznes), nauki przyrodnicze (biologia, chemia, fizyka), matematyka oraz sztuka. Wszystkie przedmioty w programie IB wykładane są w języku angielskim (za wyjątkiem innych niż angielska literatur z grupy 1). Każdy uczeń wybiera co najmniej 3 przedmioty na poziomie rozszerzonym i 3 na podstawowym. Maturę zdaje się ze wszystkich sześciu przedmiotów.

Oprócz nauki wybranych przedmiotów obowiązkowymi elementami programu IB DP są także:

 - kurs Teorii Wiedzy (Theory of Knowledge). Jest to przedmiot interdyscyplinarny, mający na celu naukę podstaw teorii poznania i krytycznego myślenia;

- realizacja programu CAS (Creativity, Action, Service) w wymiarze 150 godzin, który ma na celu wszechstronny rozwój osobowości: umysłu, sprawności fizycznej oraz wrażliwości społecznej;

- napisanie pracy badawczej Extended Essay. Każdy uczeń klasy IB musi na przestrzeni dwóch semestrów napisać pracę poprzedzoną autorskimi badaniami naukowymi na wybrany temat związany z jednym z przedmiotów nauczanych w IB. Praca powinna liczyć około 4000 słów. Celem Extended Essay jest między innymi zachęcenie ucznia do rozwijania umiejętności analizy i wnioskowania, przeprowadzenia badań nad wybranym przez siebie problemem, pobudzenie umiejętności krytycznego myślenia oraz nauka organizacji własnej pracy i systematyczności. Przygotowuje to młodego człowieka do systemu studiowania na poziomie akademickim.

Pisząc Extended Essay i mniejsze przedmiotowe prace pisemne tzw. „internale” uczniowie III klasy liceum zdobywają 30% punktów na maturze, a zdając egzaminy ustne kolejne 20% punktów oceny końcowej.

Program matury międzynarodowej IB DP realizowany od kilkunastu lat w liceum, które prowadzi Kolegium Europejskim daje uczniom prawdziwe międzynarodowe wykształcenie, które motywuje do samodzielnej nauki, rozpatrywania problemów z różnych punktów widzenia, rozumienia innych ludzi, kultur, języków. Nauka w systemie matury międzynarodowej znacznie różni się od systemu polskiego, daje większe możliwości, uczy praktycznej wiedzy, a nie suchego „zapamiętywania materiału”. Większość zajęć jest multimedialna. Bardzo ważna dla tego systemu jest umiejętność krytycznego myślenia i wykorzystywania zdobytej wiedzy. Dlatego dużą wagę przykłada się w naszej szkole do zajęć laboratoryjnych, projektów badawczych czy aktywnej postawy uczniów wobec otaczającego świata (wolontariat, międzynarodowe kontakty). Należy pamiętać, że dzięki temu, iż językiem wykładowym w procesie nauczenia w IB DP /II i III klasa liceum/ jest język angielski, uczniowie po skończeniu klasy maturalnej płynnie się nim posługują i są przygotowani do podjęcia nauki akademickiej właśnie w tym języku. Często młodzi ludzie mają duży problem ze studiowaniem na uczelniach, gdzie językiem wykładowym jest angielski. Klasa I liceum tzw. pre IB jest właśnie po to, aby wyrównać poziomy, poznać specjalistyczne słownictwo i później bez problemu móc uczyć się w II i III klasie tylko po angielsku. Ponieważ szkoła jest międzynarodowa i uczy się w niej młodzież z wielu krajów nauka języka jest bardzo efektywna, gdyż dzieci na przerwach i w wolnym czasie komunikują się w j. angielskim.

Uczniowie wszystkich klas mają możliwość uczenia się również drugiego języka obcego (m.in. francuski, hiszpański, niemiecki), co jest dodatkowym atutem przy aplikowaniu na studia i później przy poszukiwaniu pracy.

Kolegium Europejskie to wyjątkowa szkoła o międzynarodowym charakterze. Nasi uczniowie pochodzą z różnych stron świata, m. in. z Australii, Chin, Egiptu, Kanady, Korei, Niemiec, Nowej Zelandii, Szwajcarii, Ukrainy, USA. Dzięki temu mogą oni poznawać inne kultury, uczyć się tolerancji i być otwartymi na innych.

Każda młoda osoba oddana pod opiekę Kolegium Europejskiego, która wybierze program matury międzynarodowej ma niepowtarzalną możliwość poznawania i rozwijania swojego potencjału. Pomagamy uczniom w budowaniu indywidualnego sukcesu, wierzymy, że każdy może mieć wybitne osiągnięcia w jakiejś dziedzinie życia. Wspieramy uczniów w osobistym rozwoju poprzez autorefleksję, nabycie umiejętności oceniania zarówno swoich mocnych stron jak i obszarów, które wymagają uwagi. W Kolegium Europejskim budujemy szacunek do innych, rozwijamy pewność siebie tak, aby w nowych, nieznanych sytuacjach uczniowie mieli odwagę i niezależność myślenia niezbędną w podejmowaniu nowych zadań i obronie własnych przekonań.

Nauka w szkole z programem matury międzynarodowej IBO daje wiele korzyści, porównywalnych z nauką w zagranicznej szkole średniej, bez konieczności wysyłania dziecka za granicę. Na to przyjdzie czas na pierwszym roku studiów, na które absolwenci Kolegium Europejskiego od lat są przyjmowani bez problemów.

Koszty nauki w kolegium Europejskim nie są wysokie i gdyby przeliczyć, ile młody człowiek płaci za prywatne lekcje języka angielskiego, aby biegle się nim porozumiewać, to koszty są bardzo zbliżone.

W Kolegium Europejskim uczniowie mogą również uczestniczyć w dodatkowych kursach, takich jak nauka szybkiego czytania i pisania, kurs przygotowujący do matury amerykańskiej SAT, czy kursy językowe TOEFL i IEALTS.

Certyfikaty